Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

За нас

"Бюро за охрана и сигурност-ИТ" ЕООД /"БОС-ИТ" EООД/ е дружество с ограничена отговорност и самостоятелно юридическо лице, вписано в регистъра за търговските дружества през 2004г. със съдебно решение на Софийски градски съд и притежава Лиценз за извършване на охранителна дейност № 513/16.02.2005г. на територията на цялата страна.

За този период на съществуване фирмата изгради имиджа на доверен и сигурен партньор на много държавни институции и фирми  и бизнес партньори .

Дружеството е сертифицирано от Държавната комисия по сигурността на информацията за достъп до класифицирана информация с ниво на достъп "СЕКРЕТНО" и е изградило регистратура, намираща се в централния офис на фирмата, на която е присвоен уникален идентификационен номер. Това дава възможност за комуникация между Възложител и Изпълнител както по въпроси, свързани с режимния характер на обекти със стратегическо за сигурността на страната значение, така също и при възникване на кризи и в случаи на военно положение.

Дружеството е регистрирано в базата данни на Министерството на икономиката и енергетиката като потенциален партньор на НАТО. Присвоено му е NCAGE - код на производител/доставчик от Кодификационната система на НАТО, което дава възможност за извършване на дейността в съответствие с изискванията на Алианса и страните - членки на Европейския съюз в областта на охранителните услуги. Предстои сертифицирането му за достъп до класифицирана информация с ниво на достъп "СЕКРЕТНО" по НАТО.

В "Бюро за охрана и сигурност - ИТ" EООД е внедрена система за управление на качеството UKAS съгласно Международния стандарт  ISO 9001:2000, валидна за страните от целия свят.

"Бюро за охрана и сигурност - ИТ" EООД  притежава удостоверение за регистрация по обща лицензия за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижна радиослужба /PMR/ от Комисията по рагулиране на съобщенията /КРС/.

Изградената структура на "Бюро за охрана и сигурност - ИТ" EООД, въведената  организация на работа и вътрешната нормативна база позволяват на ръководството на Бюрото да упражнява своевременен контрол върху изпълняваните основни функции на охранителния състав,  да реагира незабавно при опити за престъпни посегателства и нерегламентирани прониквания в обектите, както и да взаимодейства ефективно с органите на МВР.

Във фирма Бюро за охрана и сигурност ЕООД са внедрени професионалните стандарти  за ключовите длъжности на служителите от Информационната система за оценка на компетенциите ИСОК

Натрупаният досегашен опит, изградените регионални структури на територията на страната, както и наличния потенциал , с който разполага към момента "Бюро за охрана и сигурност - ИТ" EООД  дават основание да се счита, че фирмата успешно ще се справи с всяка задача по охраната и сигурността на разностранни обекти, поставена пред нея.