Този сайт използва бисквитки (cookies), които се използват за правилното функциониране на сайта, както и за събиране на данни за посещаемостта от страна на GOOGLE. С използването на сайта вие се съгласявате с това условие.

Всички охранители на БОС ИТ ЕООД са лицензирани съгласно Закона за частната охранителна дейност.

БОС ИТ ЕООД е една от малкото фирми, внедрила в своята работа при избор на служители и подготовката им професионалните стандарти от ИСОК ( информационната система за оценка на компетенциите ).

Охранителният състав се подбира конкретно за всеки обект, в зависимост от неговата специфика. Охранителите са снабдени с всички необходими технически средства и въоръжение за изпълнение на поставените задачи.  Допълнителна гаранция за високо качество е това, че всички служители подлежат на различни форми на денонощен контрол по време на изпълняване на служебните задължения.
Непрекъснато инвестираме в различни обучения ,така че да успеем да отговорим на високите стандарти на нашите клиенти.

Цената на предлаганата услуга за охрана на обектите се формира на база един охранител при отчитане на задължителните компоненти като:

 • Работна заплата на ангажираните за охраната на конкретния обект служители - съобразена с изискванията на трудовото законодателство, в това число заплащане на законово определените надбавки за труд /извънреден, нощен и полаган по време на официалните празници/; следващите се към основното трудово възнаграждение здравни, социални и пенсионни осигуровки и надбавките професионална квалификация и трудов стаж; платен годишен отпуск;
 • Разходите, свързани с подбора и лицензирането на охранителния състав, тестването на психологическата пригодност, както и периодичното обучение /на всеки четири месеца/ по утвърдена програма-минимум;
 • Задължителните застраховки на дейността /имуществена отговорност, гражданска отговорност, злополука /;
 • Разходите, свързани с изпълнението на изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
 • Осигуряване на униформено облекло с отличителни знаци на ангажираните на конкретния обект охранители. облеклото се изготвя индивидуално за всеки, като вида е в зависимост от характера на обекта и може да бъде съобразено с изискванията на възложителя;
 • Специалните комуникационни и технически средства за осигуряване на дейността по охраната на обекта;
 • Разходи по осигуряване, съхранение и транспортиране на обектовото оръжие, в това число и заплащаните законови такси; разходи за боеприпаси; разходи за обучение и провеждане на тренировъчни стрелби;
 • Транспортни разходи за служебни МПС за контрол на дейността;
 • Транспортни разходи за придвижване на охранителния състав до обектите;
 • Разходи за тонизиращи и ободряващи напитки;
 • Разходи по прилагане и усъвършенстване на системата за защита на класифицирана информация, необходима при обмена на данни между възложител и изпълнител;
 • Разумно приемлива печалба за фирмата, която е предмет на взаимно договаряне с възложителя.